دارای رنگهای مختلف

در 6 رنگ مختلف
در صورت سفارش به صورت چند رنگ