دارای رنگهای مختلف

در ۶ رنگ مختلف
در صورت سفارش به صورت چند رنگ